علایم معمول آن درد و خون ریزی هنگام اجابت است و بیمار طی اجابت و یا پس از اتمام دچار درد شدید برای چند دقیقه یا حتی چند ساعت شده و غالبا روی دستمال یا کاسه توالت خون مشاهده میکند. کسانی که دچار شقاق مقعد هستند معمولا بین اجابت ها احساس ناراحتی نمیکنند ولی به خاطر ترس از درد , اجابت را به تعویق می اندازند.